Ontwikkelingsgerichte psychotherapie
   
Referentie HMPSYA01000006
Wordt gegeven in Eerste Master in de psychologie - afstudeerrichting: klinische psychologie
Lijst minors Master in de psychologie - afstudeerrichting: onderwijs
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 22.5
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 210.0
Studiepunten (E) 7
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Caroline Braet
Vakgroep PP07
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

ontwikkelingspsychopathologie, psychotherapie gericht op jongeren

Situering

 • Inzicht hebben in de theorievorming rond, basisprincipes van, en specifieke toepassingsmogelijkheden van de ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Beschikken over vaardigheden en attitudes betreffende diagnosestelling en aanpak van ontwikkelingspsychologisch bepaalde problemen.

Inhoud

In de theorie worden de volgende topics behandeld:

 • principes van handelingsgerichte psychodiagnostiek;
 • kwetsbaarheidsmodellen ;
 • ontwikkelingen binnen ‘evidence based mental health’ en ‘stepped care’ omtrent kiunderen en adolescenten;
 • meta-analyses, effectiviteitsstudies (RCT’s), moderator-analyses en predictorenstudies interpreteren;
 • ontwikkelingstaken;
 • contextfactoren bij het klinisch werken met kinderen;
 • specifieke aandachtspunten bij adolescenten;
 • psychotherapie gericht op jongeren en multidisciplinair werken;
De thema’s die hierbij aan bod komen zijn een ontwikkelingspsychopathologische benadering van: tics, eetstoornissen, automutilatie, faalangst, dwanghandelingen, post-traumatische stress, agressie, alcohol- en drugsmisbruik. Binnen de oefeningen wordt dit verder uitgediept via ontwikkelingspsychopathologische benadering van klinische vraagstellingen: de studenten leren de vraagstelling adequaat analyseren en het geleerde toepassen.

Begincompetenties

 • Basisconcepten en basismethodieken van de ontwikkelingspsychopathologie begrijpen en inzichtelijk kunnen toepassen.
 • In staat zijn om stoornissen bij kinderen te differentiëren en relevante etiologische of instandhoudende factoren te onderscheiden; onderzoeksvragen op dit terrein inzien en kunnen formuleren.
 • Klinische vraagstukken vanuit een ontwikkelingspsychopathologisch referentiekader kunnen analyseren, de recente ontwikkelingen op het terrein van psychopathologie kunnen situeren en hierover kritisch te reflecteren.
 • Zelfstandig een psychologisch probleem bij een kind vanuit een ontwikkelingspsychopathologische invalshoek kunnen analyseren.

Eindcompetenties

 • Openstaan voor meewerken aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek vanuit de werksituatie.
 • Gericht zijn op het opzoeken en implementeren van empirisch ondersteunde psychologische interventiemethoden.
 • Gegevens op de best passende wijze kunnen analyseren en interpreteren.
 • In overleg met opdrachtgevers en teamgenoten, een optimaal onderzoeksplan kunnen opstellen en uitvoeren.
 • Gespreksvaardig zijn in een klinisch-psychologische context.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 50.0 EUR

 • Handboek: J. Rigter (2002). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Coutinho.
 • Capita selecta: een syllabus met relevante teksten
 • De slides (zie Minerva)
 • Practicummateriaal

Referenties

 • Pameijer, N.K. (1995). Richtlijnen voor handelingsgerichte diagnostiek. In: De Bruyn, E.E.J., Pameijer, N.K., Ruyssenaars, A.J.J.M. & Van Aarle, E.J.M. (eds). Diagnostische besluitvorming : handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: ACCO.
 • Hibbs, E.D., Jensen, P.S. (1996). Psychosocial Treatments for Child and Adolescent Disorders. Empirically based strategies for clinical practice. Washington, DC: American Psychological Association.

Studiebegeleiding

 • Interactieve ondersteuning via MINERVA.
 • Op afspraak.

Didactische werkvorm

 • Hoorcolleges met praktische demonstraties (casuistiek, video..).
 • Groepswerk in kleine groepen en onder supervisie.
 • Gebruik van one-way screen, video, rollenspel en andere actietechnieken.

Evaluatievorm

Een combinatie van periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie.

Ondervragingsvorm

 • Een schriftelijk examen met open vragen.
 • Evaluatie van de vorderingen in de loop van het jaar en van een afsluitende paper.
Het examen en de permanente evaluatie maken elk 50% uit van de uiteindelijke score.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina