Technologie en milieu
   
Referentie EHPOOL01000005
Wordt gegeven in Facultaire lijst keuzevakken voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Carlos De Wagter
Vakgroep GE17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

technologie, leefmilieu, vervuiling, global village, menselijke gezondheid

Situering

Inzicht verschaffen in de impact van technologie op het milieu met de mens als derde component in de relatiedriehoek. De ingenieur als ontwerper van nieuwe technologieën - draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bescherming van delicate evenwichten in de natuur. De relatie tussen de mens en zijn omgeving wordt nader bestudeerd. Er wordt verder nagegaan hoe technologie duurzamer wordt en nog kan worden. Centraal staat het op lange termijn denken vanuit een globale visie. De student krijgt het inzicht dat de ingenieur als "probleemoplosser" hier dient mee te bouwen aan een breed maatschappelijk draagvlak voor milieuzorg.

Inhoud

 • Inleiding - begrippen: milieu, leven, biodiversiviteit en ecologie, technologie en economie, afval
 • Het leefmilieu onder druk gezet: kwantitatieve kwaliteitsindicatoren, milieuvervuiling door zware metalen, dioxines, fijn stof, ozon en straling, milieu-effectrapportering, uitputting grondstoffen en fossiele energiebronnen, evolutie van de wereldbevolking, verlies aan biodiversiviteit, verstoring van fragiele evenwichten: broeikaseffect, klimaatveranderingen, ozongat, de gestoorde koolstofkringloop, zuurstofkringloop, stikstofkringloop, waterkringloop
 • Gezondheidseffecten en welzijnseffecten van milieufactoren: kanker, allergieën, hart- en vaatziekten
 • De impact van technologie op het milieu in historisch: van de steentijd naar de global village, rapport van de Club van Rome (1972), Kyoto-protocol (1997), draagkracht van de aarde - ecologische voetafdruk, levencyclusanalyse
 • Wisselwerking tussen technologie en milieu: milieuoverwegingen induceren technologieverschuivingen, stuwende rol van internationale afspraken, regelgeving en milieucertificaten, economische waardering van natuurelementen, duurzame technologieën, duurzame energieën, sociale en economische aspecten
 • Conservationists tegenover preservationists
 • Deontologische en ethische beschouwingen voor de ingenieur

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties

 • Inzien dat de mens via de technologie een aanzienlijke impact heeft op het milieu
 • Verbanden leggen tussen gezondheid en kwaliteit van het milieu
 • Begrijpen van fragiele evenwichten en kringlopen in de natuur
 • Omgaan met milieu-effectrapportering
 • Definiëren van duurzame technologiën
 • Afwegen van een conservationistische t.o.v. een preservationistische attitude

Leermateriaal

Syllabus, hand-outs van power point presentaties en wetenschappelijke artikelen op papier (10 EUR) en Minerva.

Referenties

 • Evan Eisenberg: The Ecology of Eden. Vintage Canada, 1999. Especially chapter 22: Managers and Fetishers.
 • Laurie Friday, Ronald Laskey (Eds): The Fragile environment. Cambridge University Press, 1989. Especially chapter 6: Exhaustible resources, and chapter 7: Changing climates.
 • http://worldwatch.org

Studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met open boek, schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina