Evolutionary Study of Behaviour
   
Referentie CHBIOL00000042
Wordt gegeven in Lijst Majors voor Master in de biologie
Theorie (A) 25.0
Toepassingen (B) 20.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 140.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Engels
Verantwoordelijk lesgever Johan Mertens
Vakgroep WE11
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Gedragsecologie, communicatie, tijd- en energiebudgetten, dominantie, coöperatie en conflicten, speltheorie

Situering

Het opleidingsonderdeel start vanaf de basisbeginselen van de gedragsecologie en sluit daardoor niet aan bij voorgaande opleidingen. Het beoogt de student de basisbeginselen van de gedragsecologie mee te geven, met inbegrip van de onderzoeksmethodes die gebruikt worden om de recente stromingen in het studiegebied te onderbouwen.

De competentiegebieden hebben betrekking op de eindtermen van de bacheloropleiding

Inhoud

1. Inleiding - evolutie van de gedragsecologie - vier vragen van Tinbergen 2. Economische beslissingen van een individu - economie van voedselkeuze - inruilfuncties (tussen foerageren en gevaar) - kost van migratie 3. Predator versus prooi - cryptisch gedrag - evolutie van waarschuwingskleuren - broedparasitisme - evolutionaire wapenwedloop 4. Competitie voor hulpbronnen - ideale vrije distributie - verdediging van de hulpbron - economie van de verdediging (optimale territoriumgrootte) 5. Evolutie van communicatie - gewaarwording en gedrag - adaptieve signalisatie - eerlijke signalen - ritualisering in de loop van de evolutie - chemische signalen 6. Vechten en taxatie - evolutie van conventioneel vechten - waarde van de bron en vechtvermogen - dominantie 7. Speltheorie en signalisatiestrategieën - evolutionaire speltheorie - oplossen van conflicten - spelregels voor partnerkeuze 8. Egoïsme en altruïsme - verwantschapsselectie (`kin selection´) en wederkerigheid (`reciprocity´) - coöperatie en conflicten in voortplantingsgemeenschappen 9. Co-evolutie van gedragingen - belager-slachtoffer co-evolutie - voortplantingsrituelen

Begincompetenties

Voorkennis over algemene biologie en is ecologie aangewezen. Er wordt uitgegaan van een beginsituatie waar de student noties heeft van populatiebiologie en algemene ecologie, aansluitend op de eindtermen van het derde jaar bachelor.

Eindcompetenties

Inzicht hebben in de mechanismen die het gedrag van een individu, een populatie en een soort bepalen en hen onderscheiden van anderen. Elementaire kennis verworven hebben van basisgedragspatronen, conflicten en coöperatief gedrag, in samenhang met het (variabel) milieu en in een evolutionair perspectief.

Kennis hebben van de recent gebruikte standaard onderzoeksmethoden in de gedragsecologie op het terrein en in het laboratorium

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR

Syllabus

Referenties

`Datamining´ in `Web of Science´

Studiebegeleiding

Mogelijkheid tot mondelinge bespreking en/of stellen van vragen via persoonlijk contact, telefoon of email. Interactieve ondersteuning via Minerva

Didactische werkvorm

Hoorcolleges met begeleide zelfstudie

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina