Faculteit Rechtsgeleerdheid
  Specifieke facultaire info
 

DE SPECIFIEKE FACULTAIRE INFO - voor ACADEMIEJAAR 2006-2007 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID -
Wordt verder ON-LINE up to date gemaakt.

DEEL I: INLEIDING

1.1 INHOUDSTAFEL

DEEL I: INLEIDING

1.1. Inhoudstafel
1.2. Inleidend woord van de decaan
1.3. De Universiteit Gent en de Faculteit Rechtsgeleerdheid
1.4. De academisch kalender
1.5. Deeltijds studeren
1.6. Examencontract en gestelde eisen

DEEL II: RECHTEN

2.1. Doel en inhoud
2.2. Graden en toelatingsvoorwaarden
2.3. Inhoud van de vakken
2.4. Extra-curriculaire opleidingen

DEEL III: CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

3.1. Doel en inhoud
3.2. Graden en toelatingsvoorwaarden
3.3. Inhoud van de vakken

DEEL IV: SPECIALISATIEOPLEIDING EUROPEES RECHT EN MASTERSOPLEIDINGEN VOLGEND OP MASTERSOPLEIDINGEN

4.1. Doel en inhoud
4.2. Graden en toelatingsvoorwaarden
4.3. Inhoud van de vakken

DEEL V: ALGEMENE INFORMATIE

5.1. Bestuur Faculteit Rechtsgeleerdheid
5.2. Decanaat en Facultaire studentenadministratie
5.3. Kwaliteitscel Onderwijs
5.4. Vakgroepen Faculteit Rechtsgeleerdheid
5.5. Contactadressen van professoren / lesgevers
7.6. Examencommissies
5.7. Facultaire ombudspersoon
5.8. Ad valvasberichten
5.9. Bibliotheek
5.10. Computerknooppunt
5.11. Socratesuitwisselingen
5.12. Voorbeelden van titelbladen van scripties 3de licentie rechten
5.13. Gandaius: Vereniging van alumni van de Gentse faculteit rechtsgeleerdheid
5.14. Associare: Alumni en Specialisten Sociaal Recht

DEEL VI: REGLEMENTEN

6.1. Reglement betreffende de rechtsmethodologische facetten van de rechtenopleiding
6.2. Reglement betreffende het werkstuk "Juridisch schrijven" voor de studenten van de 1ste en 2de licentie rechten
6.3. Richtlijnen bij het schrijven van een scriptie ten behoeve van de studenten in de rechten
6.4. Richtlijnen voor het schrijven en beoordelen van een doctoraat in de rechten en de criminologische wetenschappen
6.5. Permanente evaluatie en herkansing

DEEL VII: UURROOSTERS

Opleidingen Rechten, Criminologische wetenschappen, Specialisatieopleiding Europees recht, Mastersopleidingen volgend op mastersopleidingen

DEELVIII: PLAN

8.1. Hoe Gent en de faculteit bereiken?1.2 INLEIDEND WOORD VAN DE DECAAN

Met deze brochure stelt de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent zichzelf en haar opleidingen in de rechten, de criminologische wetenschappen, de mastersopleidingen volgend op mastersopleidingen en haar gespecialiseerde opleiding voor. U vindt er de studieprogramma's voor het academiejaar 2006-2007, toelichting bij de vakken en vele andere praktische inlichtingen over studeren aan onze faculteit. De informatie betreffende ondervragings- en evaluatievorm van de vakken kan eventueel nog gewijzigd worden tijdens het academiejaar, evenals de uurroosters. U wordt ook wegwijs gemaakt in de bibliotheek, de vakgroepen en andere diensten van de faculteit.

Wenst U nog bijkomende informatie, dan staan het decanaat en de facultaire studentenadministratie steeds ter beschikking.

Veel nuttige gegevens over studeren aan de Universiteit Gent zijn ook te vinden in de algemene brochures die worden uitgegeven door de Directie Onderwijsaangelegenheden, Afdeling Studie- en Loopbaanadvies. Wij bevelen deze ten zeerste aan, in het bijzonder aan de eerstejaarsstudenten. Ook op het internet, op de homepagina van de universiteit (www.UGent.be) en van de faculteit (www.law.UGent.be) is veel nuttige informatie te vinden.

In het academiejaar 2004-2005 is ook onze Faculteit gestart met de BAMA-structuur (Bachelor-Master). Dit betekent dat de nu voorliggende programma's stelselmatig zullen worden aangepast naar het nieuwe systeem.

De faculteit verwelkomt van harte haar nieuwe studenten. Zij wenst alle studenten en medewerkers een interessant en succesvol academiejaar toe.

Prof. dr. E. Somers
Decaan


1.3 DE UNIVERSITEIT GENT EN DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID

De faculteit rechtsgeleerdheid bestaat reeds meer dan 180 jaar. De Gentse Universiteit werd opgericht in 1817, gedurende het Hollands bewind van koning Willem I van Oranje-Nassau en de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid behoorde tot één van de vier faculteiten van de Gentse Universiteit in 1817.
Oorspronkelijk was het Latijn de onderwijstaal, maar reeds snel na de onafhankelijkheid van België in 1830 werd dit het Frans, de taal van de intellectuele en sociale elite. Na een strijd van bijna honderd jaar werd het Nederlands in 1930 de onderwijstaal aan de Universiteit Gent. Hierdoor was Gent de eerste universiteit om onderwijs te verstrekken in het Nederlands.
De eerste cursussen van de faculteit rechtsgeleerdheid werden gedoceerd in de Baudelooabdij. Vanaf 1826 werd het grootste gedeelte van het toenmalige universitaire onderwijs samengebracht in het voormalig klooster en college van de jezuïeten dat het grootste deel van het huizenblok tussen Paddenhoek, Voldersstraat, Lange Mere (huidige Universiteitstraat) en Korte Mere besloeg.
Door de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs en de toenemende belangstelling voor het universitair onderwijs in het algemeen werd de bouw van nieuwe laboratoria en instituten al snel onontbeerlijk. De andere faculteiten verlieten de "Oude Universiteit", die tot op heden gebruikt wordt door de faculteit rechtsgeleerdheid.
Sinds de faculteit rechtsgeleerdheid het complex van de Universiteitstraat in gebruik heeft, noodzaakte de enorme aangroei van het aantal studenten in de faculteit de uitvoering van aanzienlijke bouwwerken. Nieuwe auditoria en kantoorlokalen werden opgericht en de vier vleugels van het oorspronkelijke universiteitsgebouw werden gerestaureerd. In de naar de oorspronkelijke plannen heringerichte koepelzaal en in het jezuïetenhuis uit 1623 vond de faculteitsbibliotheek een onderkomen.
Ook het rechtsonderwijs zelf onderging grondige wijzigingen in de loop der decennia. In de beginperiode beperkte het rechtsonderwijs zich tot een trouwe, doch steeds droge en kunstmatige commentaar van de wet. In 1817 verzorgden slechts drie professoren de opleiding van de toekomstige juristen, tegenover 60 professoren en meer dan 90 assistenten vandaag.
De eerste afgestudeerde aan de faculteit rechtsgeleerdheid was H. Metdepenningen (1818), wiens standbeeld de ingang van het Gentse Justitiepaleis siert. Benevens de opleiding in de rechten verzorgt de faculteit de opleiding in de criminologische wetenschappen en de master na mastersopleidingen. Tegenwoordig ontvangt de faculteit elk academiejaar in de eerste bachelor zo'n 550 tot 600 studenten rechten en 375 studenten criminologie. Ondertussen promoveerden aan de faculteit reeds duizenden juristen en criminologen. Talrijke alumni maakten carrière in de wereld van het gerecht, maar ook vele politici, ambtenaren en diplomaten ontvingen hun vorming aan de Gentse faculteit rechtsgeleerdheid. Een groot aantal alumni maakte ook carrière in de bedrijfswereld, waarvan het merendeel in het bank- en verzekeringswezen.

1.4 DE ACADEMISCHE KALENDER VOOR HET ACADEMIEJAAR 2006-2007

Academische kalender specifiek faculteit rechtsgeleerdheid

1.5 DEELTIJDSE MODELTRAJECTEN

www.law.UGent.be/decaan/deeltijds.html
Meer informatie over deeltijdse modeltrajecten kan u vinden op de website van de UGent : (Artikel 26 e.v. - p. 31 Onderwijs en examenregeling voor de opleidingen Bachelor/Masterstructuur)

In het uurrooster wordt aangeduid welke vakken in het eerste of het tweede pakket thuishoren bij deeltijdse studies (kolom 'dt').

1.6 EXAMENCONTRACT

www.law.UGent.be/decaan/excom-vlgem.html
Meer informatie over examencontract kan u vinden op de website van de Universiteit Gent:
www.UGent.be/nl/studenten/studiekiezers/administratie/exco.htm en in de onderwijs- en examenregeling academiejaar 2006-2007 (art. 25 pag 29)

DEEL II: RECHTEN


2.1 DOEL EN INHOUD

Bachelorsopleidingen

Bachelor in de rechten

Opleidingen van de 2de cyclus

Licentiaat in de rechten

Mastersopleidingen aansluitend op bachelorsopleidingen

Master in de rechten (vanaf academiejaar 2007-2008)

Wordt later aangevuld

2.2 GRADEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

GRADEN DIE KUNNEN WORDEN VERLEEND

- bachelor in de rechten (vanaf 2006-2007)

- licentiaat in de rechten (tot 2007-2008)
- master in de rechten (vanaf 2008-2009)

- doctor in de rechten

TOELATINGSVOORWAARDEN

Bachelorsopleidingen

Bachelor in de rechten

Opleidingen van de 2de cyclus

Licentiaat in de rechten
UITDOVEND

Mastersopleidingen aansluitend op bachelorsopleidingen:

Master in de rechten (vanaf academiejaar 2007-2008)

Wordt later aangevuld

Tot het doctoraat:

Examenreglement UGent (art 33 e.v.)

Facultair examenreglement

2.3 INHOUD VAN DE VAKKEN

De inhoud van de vakken van volgende opleidingen is te raadplegen op de url van de Universiteit Gent http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2006.

A. EERSTE JAAR BACHELOR RECHTEN

B. TWEEDE JAAR BACHELOR RECHTEN

C. DERDE JAAR BACHELOR RECHTEN

D. TWEEDE LICENTIE RECHTEN

E. DERDE LICENTIE RECHTEN

Optie: nationaal en internationaal publiekrecht

Optie: burgerlijk recht en strafrecht

Optie: sociaal en economisch recht

Facultaire lijst gemeenschappelijke keuzevakken

2.4 EXTRA-CURRICULAIRE VAKKEN


A. JURIDISCH FRANS

Voor uitvoerige informatie kan de website van het UCT (Juridisch Frans) geraadpleegd worden

B. JURIDISCH DUITS

Voor uitvoerige informatie kan de website van het UCT (Juridisch Duits) geraadpleegd worden

C. JURIDISCH ENGELS

Voor uitvoerige informatie kan de website van het UCT (Juridisch Engels) geraadpleegd worden:


D. INFORMATICATOEPASSINGEN VOOR JURISTENDEEL III: CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN


3.1. DOEL EN INHOUD

Bachelorsopleidingen

Bachelor in de criminologische wetenschappen

Opleidingen van de 2de cyclus

Licentiaat in de criminologische wetenschappen

Mastersopleidingen aansluitend op bachelorsopleidingen

Master in de criminologische wetenschappen

Zal later worden aangevuld

3.2 GRADEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

GRADEN DIE KUNNEN WORDEN VERLEEND

- bachelor in de criminologische wetenschappen (vanaf 2006-2007)

- licentiaat in de criminologische wetenschappen (tot 2006-2007)
- master in de criminologische wetenschappen (vanaf 2007-2008)

- doctor in de criminologische wetenschappen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Bachelorsopleidingen:

Bachelor in de criminologische wetenschappen

Opleidingen van de 2de cyclus:

Licentiaat in de criminologische wetenschappen
UITDOVEND

Mastersopleiding aansluitend op een bachelorsopleiding:

Master in criminologische wetenschappen

Wordt later aangevuld

Tot het doctoraat:

Examenreglement UGent (art 3 e.v.)
Wordt later aangevuld
Facultair examenreglement

3.3 INHOUD VAN DE VAKKEN

De inhoud van de vakken van volgende opleidingen is te raadplegen op de url van de Universiteit Gent (http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2006).

A. EERSTE JAAR BACHELOR CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

B. TWEEDE JAAR BACHELOR CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

C. DERDE JAAR BACHELOR CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

D. TWEEDE LICENTIE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPENDEEL IV: SPECIALISATIEOPLEIDING EUROPEES RECHT EN MASTERSOPLEIDINGEN VOLGEND OP MASTERSOPLEIDINGEN


4.1 DOEL EN INHOUD

De faculteit rechtsgeleerdheid UGent biedt één specialisatieopleiding en acht masters volgend op mastersopleidingen aan die kunnen gevolgd worden door de houders van een diploma van licentiaat/master in de rechten. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden tot het behalen van een aggregaatsdiploma, zowel voor het "onderwijs in de rechten" als voor het "onderwijs in de criminologische wetenschappen". Deze opleidingen worden hierna kort toegelicht.

SPECIALISATIEOPLEIDING

DE SPECIALISATIEOPLEIDING EUROPEES RECHT

MASTERSOPLEIDINGEN VOLGEND OP MASTERSOPLEIDINGEN:

MASTER IN HET BEDRIJFSRECHT

MASTER OF LAWS IN LAW AND ECONOMICS
Wordt later aangevuld

MASTER OF EUROPEAN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS

MASTER OF ADVANCED STUDIES IN EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW

MASTER IN DE FISCALITEIT

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de programmadirecteur, Prof. Dr. P. Beghin op het telefoonnummer 09/264.35.41 of faxnummer 09/264.42.84, of bezoek onze website: http://www.law.ugent.be/pub/fiseco/index2.htm

MASTER IN DE MARITIEME WETENSCHAPPEN (interuniversitair : UA -UGent)

MASTER IN HET MILIEURECHT

MASTER IN HET NOTARIAAT4.2 GRADEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN

SPECIALISATIEOPLEIDING:

- gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van het Europees recht (enkel nog 2006-2007)

MASTERSOPLEIDINGEN VOLGEND OP MASTERSOPLEIDINGEN:

- Master in het Bedrijfsrecht
- Master of Laws in Law and Economics
- Master of European Criminology and Criminal Justice Systems
- Master of Advanced Studies in European and Comparative Law
- Master in de fiscaliteit
- Master in de maritieme wetenschappen
- Master in het milieurecht
- Master in het notariaat

Aansluitend bij de academische opleidingen van de 2de cyclus in de rechten, respectievelijk in de criminologische wetenschappen, verleent de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen voor de academische initiële lerarenopleiding in de rechten en voor de academische initiële lerarenopleiding in de criminologische wetenschappen, respectievelijk de volgende diploma's:
- geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 in de rechten
- geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 in de criminologische wetenschappen


TOELATINGSVOORWAARDEN

SPECIALISTIEOPLEIDING

SPECIALISATIEOPLEIDING EUROPEES RECHT pag 4

MASTERSOPLEIDINGEN VOLGEND OP MASTERSOPLEIDINGEN

MASTER IN HET BEDRIJFSRECHT pag.7

MASTER OF LAWS IN LAW AND ECONOMICS (georganiseerd in het kader van het "Erasmus-programme in Law and Economics') pag.6

MASTER OF EUROPEAN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS pag.7

MASTER OF ADVANCED STUDIES IN EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW pag.6

MASTER IN DE FISCALITEIT pag.8

MASTER IN DE MARITIEME WETENSCHAPPEN (interuniversitair UA-UGent) pag.8

MASTER IN HET MILIEURECHT pag.8

MASTER IN HET NOTARIAAT pag.8

ACADEMISCHE INITIELE LERARENOPLEIDING RECHTEN EN CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN:
Toelatingsvoorwaarden:
Voor de inschrijving geldt het bezit van een diploma van de eerste cyclus van een academische opleiding als toelatingsvoorwaarde.
Voor het behalen van de academische graad van geaggregeerde voor het onderwijs is het bezit van een diploma van de tweede cyclus van een academische opleiding vereist.


4.3 INHOUD VAN DE VAKKEN

De inhoud van de vakken van volgende opleidingen is te raadplegen op de url van de Universiteit Gent
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2006

SPECIALISATIEOPLEIDING

SPECIALISATIEOPLEIDING EUROPEES RECHT

MASTERSOPLEIDINGEN VOLGEND OP MASTERSOPLEIDINGEN

A. MASTER IN HET BEDRIJFSRECHT

B. MASTER OF LAWS OF LAW AND ECONOMICS (Interuniversitair - deels gegeven door Universiteit Gent)

C. MASTER OF EUROPEAN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS

D. MASTER OF ADVANCED STUDIES IN EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW

E. MASTER IN DE FISCALITEIT

F. MASTER IN DE MARITIEME WETENSCHAPPEN

G. MASTER IN HET MILIEURECHT

H. MASTER IN HET NOTARIAAT

I. ACADEMISCHE INITIËLE LERARENOPLEIDING IN DE RECHTEN

J. ACADEMISCHE INITIËLE LERARENOPLEIDING IN DE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN


DEEL V: ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID


Studentenadministratie:
alle info over inschrijven:

5.1 BESTUUR FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID

http://www.UGent.be/faculties

5.2 DECANAAT EN FACULTAIRE STUDENTENADMINISTRATIE

Het decanaat staat in voor het administratief beheer van de faculteit.
De administratieve leiding van de diensten van het decanaat berust bij Mevr. A. Massart, hoofdvleugel, lokaal tussen 0.06 en 0.07, tel. 09/264.67.62, fax. 09/264.69.99.
Voor de administratie in het algemeen wordt zij bijgestaan door Dhr. E. Boone, Mevr. R. De Schepper, Dhr. G. Desot, Mevr. P. De Winter, Dhr. E. Krijnen, Mevr. N. Muys, Mevr. N. Steenbrugge, Dhr. B. Vlerick.

De facultaire studentenadministratie staat in voor alle administratieve aspecten van studie en examens en vormt het examensecretariaat tijdens de examenperiode. Zij wordt verzorgd door de pedel FSA van de faculteit, Dhr. L. Van Wiemeersch, hoofdvleugel, lokaal 0.09, tel. 09/264.67.78 en Mevr. M. De Keukeleire, hoofdvleugel, lokaal 0.09, tel. 09/264.67.64, Mevr. I. Borghgraef, tel. 09/264.97.18.

5.3 KWALITEITSCEL ONDERWIJS

De kwaliteitscel onderwijs (KCO) staat in voor de interne kwaliteitszorg van het onderwijsaanbod (o.a. de coördinatie en de opvolging van de onderwijsevaluaties) en van de organisatie van het onderwijs binnen de faculteit. (O.a. de lessenroosters, de modaliteiten bij de organisatie van de praktische oefeningen enz…) De KCO maakt verder ook rapporten op van de studieresultaten en de studievoortgang van de studenten, verricht onderzoek naar de achtergronden van onderwijsfenomenen (bijvoorbeeld de drop-out (studie-uitval) in de eerste kandidatuur) en volgt voor de faculteit de vernieuwingen op binnen het hoger onderwijs (o.a. de invoering van de Bachelor-Master-structuur). Tenslotte is de KCO ook de inspirator voor de onderwijsvernieuwing.

De KCO wordt geleid door de onderwijsdirecteur, Prof. dr. C. Van Acker. De onderwijsdirecteur wordt hierbij bijgestaan door Dhr. L. Lammens, beleidsmedewerker van de KCO. (Universiteitstraat 2, lokaal 3.09, tel. 09/264.67.77.) Zij staan in voor de dagelijkse werking. De commissie, die maandelijks vergadert, is verder samengesteld uit een ZAP-vertegenwoordiger van de opleidingscommissie Rechten, Notariaat en Criminologie, 3 vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel (AAP), de studietrajectbegeleider en 3 studentenvertegenwoordigers.

5.4 VAKGROEPEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID

5.5 CONTACTADRESSEN VAN PROFESSOREN / LESGEVERS

De contactadressen van de professoren / lesgevers kunnen opgezocht worden via het electronisch telefoonboek van de Universiteit Gent

http://www.UGent.be/phonebook

5.6 EXAMENCOMMISSIES

De examencommissies delibereren over de uitslagen van de examens. Zij zijn tevens bevoegd over een aantal reglementaire aspecten.
Bij de voorzitters van de examencommissies kan u terecht indien u bijzondere problemen hebt in verband met de examens of indien u meent dat u onregelmatig behandeld werd. In dit laatste geval kan u ook contact opnemen met de Ombudspersoon (zie verder).

5.7 FACULTAIRE OMBUDSPERSOON
Wordt later aangepast

5.8 AD VALVASBERICHTEN

5.9 BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is het hart van de faculteit.
De facultaire bibliotheekbestaat uit verschillende leeszalen die allen zijn gelegen op de eerste verdieping en gesitueerd zijn rond de binnentuin van de faculteit, te Gent, Universiteitstraat 4. Daarnaast zijn er nog een aantal afzonderlijke bibliotheken (zie verder).

5.10 COMPUTERKNOOPPUNT

De afgelopen jaren deed de Faculteit Rechtsgeleerdheid ernstige inspanningen om de integratie van de informatica in de opleiding van de studenten van de faculteit rechtsgeleerdheid te verbeteren. Dit vertaalde zich tot het gevoelig uitbreiden en aanpassen van de infrastructuur. De faculteit beschikt daardoor momenteel over twee computerknooppunten.

Het eerste is gelegen binnen de bibliotheek en bestaat uit 18 pc's in een aparte werkruimte en 22 pc's verspreid over de diverse leeszalen. Tevens werden een aantal Engelstalige toestellen voorzien voor buitenlandse studenten.

Het tweede knooppunt (pc-klas) bevindt zich op de eerste verdieping van Paddenhoek nr 3 en beschikt over 60 toestellen. Een gedeelte van dit lokaal kan worden afgezonderd en gebruikt voor les- en informaticadoeleinden waarbij pc-gebruik noodzakelijk is. Dit lokaal beschikt tevens over de meest recente multimediamogelijkheden zoals video- en dataprojectie. Tijdens deze lessen blijft het andere deel van het lokaal steeds ter beschikking voor andere gebruikers.
In totaal zijn er 100 pc's ter beschikking van de studenten. De pc's van de pc-klas werden alle recentelijk vernieuwd en ook deze in de bibliotheek worden geleidelijk vervangen door nieuwe modellen.

Het knooppunt in de bibliotheek is voornamelijk bedoeld als ondersteuning van de bibliotheek en dient in de eerste plaats voor het raadplegen van de verschillende databanken aangeboden op CD-ROM (o.m. Judit, Algemene Modellenverzameling voor de rechtspraktijk, Tweetalige Wetboeken Story-Scientia, Ced.Samson,Vlaamse Codex, Schuurmans & Jordens (nederlandse wetgeving), Juridische bibliotheek deel 1 (Nederlandse rechtspraak), NJ index onrechtmatige daad) Juris) en voor het raadplegen van de verschillende databanken aangeboden via het Internet (o.m. de catalogus van de UGent: Aleph, Advocatuur (geannoteerde wetgeving), Echtscheiding, EG Recht online, Hein Online, Huur, Index to Foreign Legal Periodicals en Index to Legal Periodicals, Jur@, Judit, Juridische Bibliotheek deel 1, Ondernemingsbibliotheek, Verkeer, Westlaw international, UNTS (United Nations Treaty Collection), AMR-RGMA, Modellen Vennootschapsleven en Juris zijn tijdelijk niet beschikbaar, ...).
De toestellen zijn algemeen toegankelijk voor studenten van de faculteit rechtsgeleerdheid tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Wil men vanaf deze toestellen ook printen, dan moet men over een account beschikken (zie infra).

De pc-klas biedt de meest ruime faciliteiten in de gebruikelijke domeinen waar de studenten met informatica geconfronteerd worden:
- tekstverwerking, rekenbladen, databankprogramma's...
- toegang tot databanken, catalogi, Cd-rom's zoals hierboven
- de gebruikelijke internet faciliteiten: browsen op het www, e-mail...
- toegang tot UGENTnet: telnet, ftp naar eduserv
Dit knooppunt is tevens geschikt voor opleidingen in kleine groepen.
Deze toestellen zijn toegankelijk voor studenten van de faculteit rechtsgeleerdheid en enkel via een persoonlijke inlogaccount (en paswoord). Deze wordt automatisch bekomen bij de inschrijving tot de studies of kan bij de Directie voor Informatie- en Communicatietechnologie (DICT) worden verkregen.
Deze account geeft u:
- toegang tot de pc's in de pc-klas
- mogelijkheid tot printen in de pc-klas en bibliotheek
- persoonlijk e-mailadres van de UGent
- persoonlijke opslagruimte op een server van de UGent
- mogelijkheid tot het maken van een eigen website
Informatie betreffende openingsuren en eventuele reservaties van de pc-klas zijn te vinden via de homepagina van de faculteit rechtsgeleerdheid:
http://www.law.UGent.be/student/lijst.html

Vanuit beide knooppunten is het mogelijk gegevens af te drukken volgens een direct accounting systeem: de gebruiker beschikt over een persoonlijke account en zorgt voor voldoende krediet (balie bibliotheek). De afgedrukte documenten worden dan automatisch verrekend.

5.11 SOCRATESUITWISSELINGEN

Binnen het Erasmusprogramma - sinds 1995 een onderdeel van het overkoepelende Socratesprogramma - krijgen studenten de kans om een deel van hun studies te doen aan een buitenlandse universiteit. Hiervoor kunnen de studenten uit de derde licentie rechten en studenten uit de eerste en tweede licentie criminologische wetenschappen in aanmerking komen.
Zij kunnen immers een volledig academiejaar of een deel ervan aan een buitenlandse universiteit studeren en er in de plaats van hun leerprogramma in Gent onderwijs volgen aan een buitenlandse gastuniversiteit en er in beginsel ook examens afleggen over het gevolgde opleidingsonderdeel. De in het buitenland gevolgde opleidingsonderdelen worden in Gent erkend.
Voor de studenten in de derde licentie rechten is de procedure voor deelname als volgt: allereerst stelt de student een studieprogramma voor de derde licentie op. Daarna zoekt hij uit de beschikbare bestemmingen een universiteit waar dit programma gerealiseerd kan worden.
Voor deze bestemming dient hij vervolgens een aanvraagformulier in, samen met een uitgebreide beschrijving van zijn studieprogramma aldaar. Na de aanvaarding door de buitenlandse universiteit en de goedkeuring van het studieprogramma door de examencommissie krijgt de student de toestemming om te vertrekken.
Na ondertekening van het contract - dat recht geeft op de uitbetaling van een beurs - kan de student effectief vertrekken. Er weze opgemerkt dat het bedrag van de beurs verschilt naargelang het land van bestemming en de financiële achtergrond van de betrokken student.
De licentiestudenten criminologische wetenschappen kunnen in het kader van het vak "Kritische criminologie en strafrechtsbedeling" enkele maanden verblijven in het buitenland (Rotterdam, Barcelona, Middlesex). Het examen over dit vak leggen zij echter wel in Gent af. Verdere informatie kan bekomen worden bij Mevr. S. Vanden Eynde (Tel. 09 264 97 05 - E-mail: Sofie.VandenEynde@UGent.be) (hoofdvleugel, lokaal 3.05 Universiteitstraat 6).
De Master na Masteropleidingen Master of Laws in Law and Economics en Master of European Criminology and Criminal Justice Systems kunnen eveneens (gedeeltelijk) in het buitenland behaald worden. Verdere informatie kan bekomen worden bij Mevr. N. Van Nuffel (E-mail: Nancy.VanNuffel@UGent.be en Mevr. K. Verstichel (E-mail: Katelijne.Verstichel@UGent.be

Nadere informatie kan men bekomen via de facultaire Socratessite (www.law.UGent.be/socrat/) en bij Mevr. V. Christophe.

Algemene verantwoordelijke Socratesprogramma:
Prof. H. Bocken: vleugel D, lokaal 1.22 (Tel. 09/264.69.22 - E-mail: Hubert.Bocken@UGent.be)

International Relations Office:
Mevr. Veronique Christophe: Universiteitstraat 4, lokaal 0.19 (binnenplein, tussen auditorium A en B) (Tel. 09/264.67.76 - E-mail: Veronique.Christophe@UGent.be)

5.12 VOORBEELDEN VAN TITELBLADEN VAN SCRIPTIES

A. DERDE LICENTIE RECHTEN

B. TWEEDE LICENTIE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

C. SPECIALISTIEOPLEIDING EUROPEES RECHT EN MASTER NA MASTEROPLEIDINGEN

Het logo van de Universiteit Gent kan men downloaden

5.13 GANDAIUS: VERENIGING VAN ALUMNI VAN DE GENTSE RECHTSFACULTEIT.

Gandaius werd als een v.z.w. opgericht met de steun van prominente oud-studenten van de Universiteit Gent. De voorzitter van de Alumni-vereniging is prof. dr. Philip Traest. Gandaius heeft zijn secretariaat aan de faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 9000 Gent (tel: 09/264.67.58 en fax: 09/264.69.99).

Gandaius:
- bevordert de contacten onder de alumni van de faculteit rechtsgeleerdheid.
- betrekt de alumni bij het onderzoek en onderwijs aan de Gentse faculteit rechtsgeleerdheid, onder meer om de actualiteitswaarde ervan te verzekeren.
- ondersteunt bijscholings- en vormingscursussen aan de Gentse faculteit rechtsgeleerdheid.
- verhoogt de uitstraling van de Gentse faculteit rechtsgeleerdheid.

5.14 ASSOCIARE: ALUMNI EN SPECIALISTEN SOCIAAL RECHT

ASSOCIARE werd in 1989 opgericht als de vereniging van de Alumni van het Seminarie voor Sociaal Recht van de (toen nog) Rijksuniversiteit Gent. Zij had (en heeft) als doelstelling contracten te bevorderen onder de afgestudeerden van de Universiteit Gent die werkzaam zijn in het milieu van het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).
In de loop der jaren groeide de vereniging uit tot een actieve club van praktizijnen en onderzoekers van het sociaal recht. Ook talrijke niet alumni sloten zich aan. Met de vervanging van de seminaries door de vakgroepen werd de naam van de vereniging omgevormd tot Alumni en Specialisten SOCIAAL Recht.
De leden van de vereniging zijn magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen en personen met een leidinggevende of adviserende functie in sociale organisaties, ondernemingen en verenigingen van sociale dienstverlening, consultants enz. ASSOCIARE organiseert verschillende activiteiten waaronder voordrachten, discussieavonden, studiedagen en -namiddagen. Alumni die lid zijn van ASSOCIARE, worden van rechtswege lid van Gandaius. Het secretariaat van de vereniging is gevestigd bij de Vakgroep Sociaal Recht (tel. 09/264 68 43; fax 09/264 69 94, E-mail: willy.vaneeckhoutte@UGent.be).


DEEL VI: REGLEMENTEN


6.1 REGLEMENT BETREFFENDE DE RECHTSMETHODOLOGISCHE FACETTEN VAN DE RECHTENOPLEIDING - UITDOVEND

6.2 REGLEMENT BETREFFENDE HET WERKSTUK "JURIDISCH SCHRIJVEN" VOOR DE STUDENTEN VAN DE 1ste en 2de LICENTIE RECHTEN - UITDOVEND.

6.3 REGLEMENT BETREFFENDE HET WERKSTUK "JURIDISCH SCHRIJVEN" VOOR DE STUDENTEN VAN DE BACHELOR RECHTEN.

6.4 RICHTLIJNEN BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN SCRIPTIE TEN BEHOEVE VAN DE STUDENTEN IN DE RECHTEN

6.5 RICHTLIJNEN VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN EEN DOCTORAAT IN DE RECHTEN EN DE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

6.5. Zal worden aangepast.

DEEL VII: UURROOSTERS

De uurroosters kan u terugvinden op de website van de faculteit rechtsgeleerdheid

http://www.law.UGent.be/student/lesrostr/index.html

DEEL VIII: PLAN

8.1. HOE GENT EN DE FACULTEIT BEREIKEN?

http://www.law.UGent.be/nl/ligging.html

Welkom in Gent


   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina