geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 in de informatica
  ACADEMISCHE INITIËLE LERARENOPLEIDING

LET OP: AILO kan enkel VIA DIPLOMACONTRACT gevolgd worden

De academische initiële lerarenopleiding sluit aan bij de tweedecyclusopleiding en wordt bekrachtigd met een van de academische graden van "geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2". Ze geeft officiële bevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad. De opleidingsdoelstellingen en de inhouden van het programma zijn op dit onderwijsniveau afgestemd, maar zijn evenwel zo uitgeschreven dat binnen de opleiding ook een basis wordt gelegd voor een ruimere educatieve vorming met het oog op het lesgeven in het hoger onderwijs, het functioneren in bedrijfsopleidingen en andere vormingssituaties.

De academische initiële lerarenopleiding kent een totale studieomvang van 34 studiepunten en wordt als een eenjarige opleiding beschouwd. Om tot de academische initiële lerarenopleiding toegelaten te worden, dient men in het bezit te zijn van een eerste cyclusdiploma van een academische opleiding. Vanaf 2006-2007 worden ook studenten uit het derde bachelorsjaar tot de opleiding toegelaten. Er zijn twee verschillende trajecten om de academische initiële lerarenopleiding te volgen:

1.simultaan met de 3e bachelor en de tweedecyclusopleiding, gespreid over één of meerdere jaren

2. na het behalen van het tweedecyclusdiploma

Ook in deze situatie kan de student ervoor opteren de academische initiële lerarenopleiding in één of meerdere jaren af te werken. Diplomering is slechts mogelijk na het behalen van het tweedecyclusdiploma.

Om de combinatie van vak- en lerarenopleiding te bevorderen, worden de studenten in de mogelijkheid gesteld om voor ten minste 270 uur onderwijs- en andere studieactiviteiten van de academische initiële lerarenopleiding in de vakopleiding te integreren. Dit kan op twee verschillende manieren. Enerzijds kunnen voor ten minste 9 studiepunten opleidingsonderdelen uit de academische initiële lerarenopleiding als keuzevak binnen het curriculum van de tweedecyclusopleiding geïntegreerd worden. Anderzijds worden sommige opleidingsonderdelen uit de tweedecyclusopleiding door de opleidingscommissie van de lerarenopleiding als een equivalent beschouwd van opleidingsonderdelen uit de academische initiële lerarenopleiding (een combinatie van beide systemen is uiteraard ook mogelijk). In beide gevallen krijgt de student automatisch vrijstelling voor deze vakken bij het slagen voor het studiejaar waartoe het vak behoort. Indien de student meent in aanmerking te komen voor andere vrijstellingen, dient dit aangevraagd aan de Raad van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (art. 21 van de onderwijs- en examenregeling). Overdrachten van punten van de vakken waarvoor 10 of meer op 20 werd behaald in andere opleidingen (cf. art. 24), dienen ook aangevraagd te worden bij de faculteitsraad.

De academische initiële lerarenopleiding bestaat uit een algemeen en een vakdidactisch gedeelte. Het algemeen gedeelte, dat wordt gevolgd door de studenten uit alle studierichtingen, schetst een algemeen referentiekader betreffende het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het vakdidactisch gedeelte van de academische initiële lerarenopleiding betreft de specifieke accenten van het didactisch handelen eigen aan het vakgebied waarbinnen de academische initiële lerarenopleiding wordt georganiseerd. Binnen het algemene opleidingsgedeelte worden evenwel ook een aantal opleidingsonderdelen voorzien die een verbinding leggen tussen de algemene opleidingsonderdelen en het vakdidactisch gedeelte, en tussen de academische initiële lerarenopleiding en de vakopleiding.
Laatstgenoemde relatie wordt uitgedrukt in het opleidingsonderdeel "Maatschappelijke en wetenschapsfilosofische analyse van de vakinhouden". Hiervoor wordt gedifferentieerd naar groepen van studierichtingen.

Omwille van de afstemming van de verschillende opleidingsonderdelen op elkaar, is voor een aantal opleidingsonderdelen een sequentie opgelegd. Zo dient de "Algemene didactiek" gelijktijdig gevolgd met of vooraf te gaan aan de "Vakdidactiek theorie". Omwille van de organisatie van de praktische oefeningen, starten de lessen van de lerarenopleiding reeds vroeg in het academiejaar. Het is dus van belang tijdig met de opleiding te starten.

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina