Macro-economie
   
Referentie FHPOOL00000002
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen tweede jaar bachelor faculteit Economie en BedrijfskundeSchakelprogramma tot Master in de economische wetenschappen
Schakelprogramma tot Master in de economische wetenschappen
Voorbereidingsprogramma tot Master in de economische wetenschappen, voor instroom: economische Bachelors
Voorbereidingsprogramma tot Master in de economische wetenschappen, voor instroom: economische Bachelors
Voorbereidingsprogramma tot Master in de economische wetenschappen, voor instroom: andere Bachelors
Voorbereidingsprogramma tot Master in de economische wetenschappen, voor instroom: andere Bachelors
Voorbereidingsprogramma tot Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, voor instroom: andere Bachelors
Voorbereidingsprogramma tot Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, voor instroom: andere Bachelors
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Niet van toepassing: periodegebonden evaluatie
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Freddy Heylen
Vakgroep EB03
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

bruto binnenlands product, conjunctuur, economische groei, consumptie, investeringen, overheidsuitgaven, belastingen, begrotingsbeleid, geldmarkt, intrestvoet, monetair beleid, betalingsbalans, wisselkoers, arbeidsmarkt, werkloosheid, loonvorming, inflatie, levensstandaard op lange termijn

Situering

Deze cursus wil studenten een inzicht verschaffen in de evolutie van de macro-economische omgeving waarin bedrijven en gezinnen actief zijn. Centraal staat een verklaring van de evolutie van het bruto binnenlands product (op korte en lange termijn), de werkgelegenheid en de werkloosheid, de inflatie, de rentevoet en de wisselkoers, alsook de interactie tussen deze variabelen.
Bijzondere aandacht is er voor de band tussen de theorie en de feiten (in verschillende landen), de verschillende visies van de diverse macro-economische "scholen", de grote internationale openheid van moderne economieën en de rol van de overheid en het macro-economisch beleid.

Inhoud

 1. Macro-economie en macro-economische relaties (productie, inkomen en bestedingen): een inleiding
 2. Determinanten van de bestedingen (macro-economische vraag naar goederen en diensten)
  • Componenten van de vraag naar goederen en diensten : de consumptie van de gezinnen, de bedrijfsinvesteringen, de overheidssector en het begrotingsbeleid, de netto-uitvoer van goederen en diensten
  • De invloed van de monetaire sector : de geldmarkt, het monetair beleid en de bepaling van de intrestvoet
  • De invloed van de betalingsbalanssituatie : internationale kapitaalstromen, wisselmarkt
  • Het Mundell-Fleming model (IS-LM-BP-model) en de afleiding van de globale-vraagcurve (AD-curve) in een open economie
 3. Determinanten van het macro-economisch aanbod van goederen en diensten : de productiefunctie, de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid, de belasting op arbeid, de loonvorming, de prijszetting en de afleiding van de globale-aanbodcurve (AS-curve)
 4. De confrontatie van vraag en aanbod en de verklaring van de macro-economische activiteit, de werkloosheid en de inflatie op korte en middellange termijn (conjunctuur, Phillips-curve,...). De benadering is hier nieuw-Keynesiaans. Voor de klassieke visie: zie Gevorderde Macro-economie (masters-programma).
 5. Verklaring van de economische groei en het inkomen per hoofd van landen op lange termijn (het Solow groeimodel)

Begincompetenties

Vereiste voorkennis : beheersen van de basisbegrippen uit de economie, doorgronden van de essentie van de economische analyse (kosten/baten afweging, marginaal beginsel, enz.), basiskennis wiskunde.

Eindcompetenties

Kunnen definiëren en doorgronden van macro-economische basisbegrippen.
Kunnen analyseren en verklaren van de evolutie van de macro-economische activiteit (BBP) en de belangrijkste macro-economische variabelen (gezinsconsumptie en investeringen, werkloosheid en werkgelegenheid, inflatie, rentevoeten, saldo op de overheidsbegroting, saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans, levensstandaard op lange termijn…).
Kunnen analyseren en verklaren van de samenhang tussen ontwikkelingen op de verschillende macro-economische deelmarkten (goederen-en-dienstenmarkt, geldmarkt, wisselmarkt, arbeidsmarkt, internationale omgeving).
Kunnen analyseren en verklaren van de gevolgen van macro-economische beleidsingrepen (begrotingsbeleid, monetair beleid, wisselkoersbeleid, arbeidsmarktbeleid), alsook van de gevolgen van andere schokken aan de vraag- of de aanbodzijde van de economie (bijv. olieschokken).
Kunnen analyseren van de oorzaken en gevolgen van belangrijke macro-economische problemen (recessie, werkloosheid, inflatie, tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans,…).
Kunnen lezen van belangrijke economische dag- en weekbladen (bijv. The Economist).
Aan het eind van de opleiding is het de bedoeling dat studenten ontwikkelingen in de macro-economische omgeving, waarbinnen bedrijven en gezinnen actief zijn, kunnen analyseren en verklaren vanuit een begrip van belangrijke macro-economische theorieën en inzicht in belangrijke empirische regulariteiten.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 45.0 EUR
Handboek : F. Heylen, 2004, Macro-economie, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2de editie, hoofdstukken 1-15 + 20 (op een aantal paragrafen na), aangevuld met een oefeningencursus en een uitgebreide reeks meerkeuzevragen.
Het handboek is beschikbaar via de vakgroep Sociale Economie, bij aanvang van het academiejaar. De oefeningencursus en de reeks meerkeuzevragen kunnen via Minerva worden gedownload.

Referenties

Blanchard, O.J., 2005, Macroeconomics, Prentice Hall, 4de editie.
Mankiw, N.G., 2006, Macroeconomics, Worth Publishers, 6de editie.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Studenten kunnen voor vakinhoudelijke begeleiding een beroep doen op een assistent. Indien nodig of gewenst is ook de verantwoordelijke lesgever aanspreekbaar.
Interactieve ondersteuning via Minerva (o.a. forum).
De oefeningencursus omvat meerdere oefeningen die zelfstandig kunnen worden uitgewerkt (oplossingen zijn aangegeven). Er werd ook een uitgebreide set meerkeuzevragen ontwikkeld op basis waarvan de studenten hun beheersing en voortgang kunnen toetsen.

Didactische werkvorm

Ex cathedra onderwijs voor de theorie.
Zowel tijdens de hoorcolleges als tijdens de oefeningensessies leren de studenten de theorie toepassen (bespreking en uitwerking van concrete reële gevalstudies, oplossing van oefeningen en meerkeuzevragen).

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie (100%).

Ondervragingsvorm

Theorie: mondeling gedeelte (met schriftelijke voorbereiding, 1 ruime vraag) + schriftelijk gedeelte (3 à 4 vragen), waarbij gepeild wordt in welke mate de eindtermen gerealiseerd zijn (beheersing definities, inzicht in macro-economische verbanden, toepassing theorie in alternatieve situaties,…).
Oefeningen: schriftelijk (1 oefening). Tijdens de lessen worden meermaals mogelijke examenvragen uiteengezet.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina