Macro-economie: conjunctuur, innovatie en groei
   
Referentie FMECNC01000002
Wordt gegeven in Master in de economische wetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Niet van toepassing: periodegebonden evaluatie
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Freddy Heylen
Vakgroep EB03
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Conjunctuur, economische groei, inflatie, werkgelegenheid, werkloosheid, rentevoet, macro-economisch beleid

Situering

De macro-economie bestudeert de werking van een economie in haar geheel. Dit omvat analyse van de conjunctuur, lange termijn economische groei, werkloosheid, inflatie, enz. De cursus “Gevorderde macro-economie I” wil de studenten belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen van de voorbije 25 à 30 jaar leren kennen, begrijpen en beheersen. Centraal staan de nieuw-klassieke macro-economie, de moderne conjunctuuranalyse, de moderne groeitheorie, relatief recente speltheoretische toepassingen in macro-economie.

Inhoud

 • De nieuw-klassieke macro-economie: uitgangspunten (o.a. rationele verwachtingen) en beleidsimplicaties)
 • Moderne conjunctuuranalyse
  • Nieuw-klassieke conjunctuuranalyse: ‘real business cycle’ theorie
  • Moderne nieuw-Keynesiaanse conjunctuuranalyse: imperfecte concurrentie, oorzaken en gevolgen van nominale en reële rigiditeit
  • Empirisch onderzoek naar de oorzaken en kenmerken van de conjunctuur (VAR-analyse)
 • Gevorderde analyse van inflatie en werkloosheid :
  • Monetair beleid, inflatie, intrestvoeten en wisselkoersen: de langetermijnrelaties
  • Interactie tussen begrotingsbeleid, monetair beleid en inflatie / hyperinflatie
  • Speltheoretische aspecten van macro-economie, instituties en macro-economische prestaties: tijdsinconsistentie, het Barro-Gordon-model, geloofwaardigheid en reputatie, monetaire instituties en inflatie, structurele en institutionele determinanten van werkloosheid (Calmfors-Driffill model)
  • De ‘nieuwe’ Phillips curve
 • De economische groei op lange termijn: het Solow-model, het convergentiedebat, de 'augmented' Solow-modellen, de endogene-groeitheorie, model van overlappende generaties, empirisch onderzoek over de determinanten van het inkomen per capita van landen op lange termijn.
De analysemethode is zowel grafisch-intuïtief als formeel. Inzake formele methode worden meerdere modellen uitgewerkt (model met rationele verwachtingen, real business cycle conjunctuurmodel, endogene groeimodellen, Diamond model van overlappende generaties,…).

Begincompetenties

Met succes gevolgd hebben van een basiscursus macro-economie, met daarin o.a. het IS-LM-BP-model en het AD-AS-model, de Phillips-curve. Voorkennis inzake langetermijngroei (Solow-model) is aanbevolen.

Eindcompetenties

De uitgangspunten en beleidsimplicaties van de nieuw-klassieke macro-economie kennen. Deze (beleids)implicaties kunnen illustreren in concrete situaties;
Rationele verwachtingen algemeen kunnen definiëren, en kunnen afleiden in een concreet model;
De evolutie van de macro-economische activiteit (BBP) en de belangrijkste macro-economische variabelen (gezinsconsumptie en investeringen, werkloosheid en werkgelegenheid, reëel loon, rentevoet) binnen de standaard ‘real business cycle’ theorie kunnen analyseren en verklaren;
De sterktes en zwaktes van de standaard ‘real business cycle’ theorie kennen;
Het belang van imperfecte concurrentie en nominale en reële rigiditeit in nieuw-Keynesiaanse conjunctuurmodellen begrijpen en kunnen uiteenzetten;
De methode en resultaten van modern empirisch conjunctuuronderzoek (bijv. VAR) begrijpen en kunnen duiden. De mogelijke effecten van het begrotingsbeleid op het monetair beleid, en de gevolgen daarvan voor de geldgroei, de inflatie, de wisselkoers, enz. begrijpen en kunnen uiteenzetten;
De problematiek van tijdsinconsistentie en het Barro-Gordon model kunnen uiteenzetten; Het Calmfors-Driffill model kunnen uiteenzetten;
De economische groei en ontwikkeling van landen op lange termijn kunnen analyseren en verklaren. Hierbij zowel de neoklassieke als de endogene groeibenadering kunnen toepassen. Toegankelijke formele modellen (bijv. modellen met rationele verwachtingen, modellen van economische groei, ‘real business cycle’ conjunctuurmodellen, toegankelijke nieuw-Keynesiaanse conjunctuurmodellen,…) begrijpen en kunnen interpreteren. Eenvoudige varianten kunnen uitwerken. Kunnen lezen van toegankelijke papers uit de macro-economische literatuur.

Leermateriaal

Handboek: Heylen, F., 2004, Macro-economie, Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2de editie, hoofdstukken 15-21, aangevuld met artikels en working papers uit de recente literatuur.
Prijs van het boek: 43 euro (uiteraard enkel voor wie dit boek niet eerder kocht in het kader van de bachelorcursus “macro-economie”).
De aanvullende artikels en working papers worden ter beschikking gesteld via minerva.

Referenties

 • Barro, R.J. en V. Grilli, 1994, European Macroeconomics, MacMillan, London (voor de klassieke visie op de macro-economie)
 • Sorensen P.B. en H.J. Whitta-Jacobsen, 2005, Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, McGraw-Hill.
 • Snowdon, B., Vane, H. en P. Wynarczyk, 1994, A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar, Aldershot.
 • Valdès, B., 1999, Economic Growth, Edward Elgar, Cheltenham.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Studenten kunnen voor vakinhoudelijke begeleiding een beroep doen op een assistent. Indien nodig of gewenst is ook de verantwoordelijke lesgever aanspreekbaar.
Interactieve ondersteuning via Minerva (o.a. forum).

Didactische werkvorm

Ex-cathedra onderwijs met veel ruimte voor interactie, inbreng vanwege de studenten en discussie.

Evaluatievorm

Periodegebonden (100%).

Ondervragingsvorm

Schriftelijk examen en mondeling examen (met schriftelijke voorbereiding) .

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina