Masterproef I: wetenschappelijke stage
   
Referentie DMARTS01000007
Wordt gegeven in Eerste Master in de geneeskunde
Eerste Master in de geneeskunde
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 45.0
Studietijd (D) 300.0
Studiepunten (E) 10
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Anne De Paepe
Vakgroep GE02
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Masterproef, wetenschappelijk onderzoek, literatuuronderzoek, wetenschappelijke rapportering, zelfstandig werk, kritisch reflectie

Situering

De masterproef is een werkstuk waarin de student onder begeleiding van een promotor (en eventueel copromotor) blijk geeft van een analytisch en synthetisch vermogen en van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid en de onderzoeksingesteldheid van de student.

Inhoud

De Masterproef I is een neerslag (mondeling en schriftelijk) van een nieuw, oorspronkelijk en eigen werk. De student doorloopt onder begeleiding van een ervaren onderzoeker de eerste fasen van een onderzoekscyclus inclusief de identificatie en formulering van een vraagstelling, het theoretisch onderbouwen van de vraag, het kiezen van een onderzoeksbenadering, het uitwerken van een design, het kiezen van onderzoeksmethodes, het opstellen van een onderzoeksplanning, het uitvoeren van het onderzoek gericht op dataverzameling. De student zal hierbij, indien van toepassing, de geldende reglementering volgen omtrent de ethische aspecten van het onderzoek, vastgelegd door het Ethisch Comité (humane proeven) en de Ethische Commissie Dierproeven (dierproeven).
Hiervoor wordt op regelmatige basis zowel mondeling als schriftelijk (logboek) gerapporteerd bij de promotor en/of begeleider. Streefdoel is een vlotte progessie in het onderzoek te bekomen, dat finaal moet uitmonden in een plubliceerbaar manuscript voor de Masterproef II.

Begincompetenties

De student heeft een credit voor volgende opleidingsonderdelen:
• Persoonlijk werk: keuzethema uit Gezondheid en Maatschappij I
• Persoonlijk werk: biomedisch onderwerp
• Projecten: analyseren en rapporteren van data
• Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek

Eindcompetenties

• De student(e) heeft inzicht in de problematiek van het onderwerp
• De student(e) kan autonoom werken en initiatief nemen bij de uitvoering van onderzoek
• De student(e) kan aanbevelingen voor verder onderzoek goed opvolgen.
• De student(e) heeft antoonbare kennis en inzicht in het onderwerp waardoor hij/zij een originele bijdrage levert aan de opzet van het onderzoek
• De student toont kennis, inzicht en probleemoplossend vermogen met betrekking tot de bredere context van het vakgebied waarbinnen het onderwerp zich situeert
• De student(e) is in staat om de doelstellingen ,resultaten en conclusies van het onderzoek op een begrijpelijke en transparante manier over te brengen naar een publiek van specialisten en niet-specialisten.

Leermateriaal

Handleiding voor Masterproef I & II (te raadplegen via Minerva) ; Literatuur met betrekking tot het project.
Onderwijs- en examenreglement UGent betreffende de masterproef (te raadplegen in de studiegids op:
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2008/NL/GENERAL/INDEX.HTM)

Referenties

Handleiding voor Masterproef I & II (te raadplegen via Minerva)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

• Op afspraak
• Individuele begeleiding door de promotor en/of copromotor.

De promotor en/of copromotor staan in voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de masterproef. De promotor en/of copromotor begeleiden, ondersteunen en moedigen de student aan bij het realiseren van de masterproef. Dit wil zeggen dat de promotor / copromotor suggesties en adviezen formuleert in elk stadium van de realisatie, zoals bijv. het geven van tips voor het vinden van relevante literatuur, het kritisch bespreken van de ingebrachte teksten.De student is verantwoordelijk voor het uitwerken van alle onderdelen van het project: het opzoeken van relevante literatuur, de uitwerking van de probleemstelling en de onderzoeksvragen, het opzetten van het onderzoek, het analyseren van de data en het rapporteren van de bevindingen, het uitwerken van het corpus en de formulering van de conclusies. De student is verantwoordelijk voor het opstellen en aanhouden van een strikte timing en neemt zelf initiatief voor contacten met de promotor en/of copromotor. De promotor en de student dienen hierover samen afspraken te maken.

Didactische werkvorm

Zelfstandig werk; Literatuuronderzoek; Projecten;

Evaluatievorm

Niet periode gebonden evaluatie: permanente procesevaluatie door promotor

Ondervragingsvorm

Niet periode gebonden persoonlijke gesprekken met de promotor en/of copromotor waarbij de evolutie in het onderzoek tot uiting komt. Aan de hand van een door de student aangelegd logboek, inclusief verslaggeving, zal de promotor een eindevaluatie maken.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina