Literatuur en maatschappij
   
Referentie AHPOOL00000022
Wordt gegeven in Keuzemogelijkheden Master in de taal- en letterkundeMaster in de vergelijkende moderne letterkunde
Master in de kunstwetenschappen
Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Bart Keunen
Vakgroep LW10
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

literaire sociologie, vergelijkende literatuurwetenschap, sociologie van de literatuur, literatuur- en genderstudies

Situering

De cursus situeert literaire fenomenen in hun maatschappelijke context. De nadruk ligt niet zozeer op het bestuderen van een cultuur- of natiespecifieke literaire traditie, als wel op het begrijpen van literaire fenomenen in het algemeen (zoals dit gebruikelijk is in de Vergelijkende Literatuurwetenschap).

Inhoud

Drie verwante problemen staan centraal:
- Studie van de belangrijkste empirische data in verband met het literaire en culturele veld: situatie van schrijvers, uitgeverijen, literatuurkritiek, bibliotheken en publieksgroepen in het hedendaagse culturele landschap.
- Studie van de relatie literatuur en maatschappij: in hoeverre wordt de literatuur en worden literaire stromingen, genres en teksten bepaald door sociale factoren; in hoeverre kan de sociologische methode bijdragen tot een breder begrip van de specificiteit van een literaire tekst.
- Studie van literatuur tegen de achtergrond van de moderniteitsgeschiedenis

Begincompetenties

de student(e) is vertrouwd met de beginselen van de algemene en vergelijkende letterkunde en heeft tevens op basis van kennis van een of twee nationale letterkundes inzicht verworven in de concrete analyse van literaire teksten en in het historisch functioneren van letterkundige tradities.

Eindcompetenties

Vallen uiteen in een aantal eindcompetentie-gebieden:

- competentie in wetenschappelijke disciplines: de student(e) doet gevorderde kennis op van de vergelijkende literatuurwetenschap, en in het bijzonder van
(1) de sociologie van de literatuur,
(2) de literaire sociologie, en
(3) de literatuur- en cultuurgeschiedenis. -wetenschappelijke competenties: de student(e)
(4) kan kritischer omgaan met publicaties in de vermelde disciplines,
(5) kan zelfstandig de relatie tussen literaire werken en sociale fenomenen analyseren.
(6) Hij/zij is beter vertrouwd met de culturele specificiteit van literatuur en in staat literatuur te relateren aan andere academische disciplines, zoals sociologie, geschiedenis en cultuurfilosofie.
-intellectuele competenties: de student(e)
(7) verwerft een beter begrip van de cultuurhistorische en -sociologische rol van de moderne letterkunde, wat idealiter leidt tot een rijkere lectuur van literaire teksten.
-competentie in samenwerken en communiceren:
(8) de student(e) verstevigt zijn/haar competentie in het schriftelijk en mondeling communiceren van complexe literatuurwetenschappelijke en cultuurtheoretische problemen

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR
Syllabus met wetenschappelijke teksten over de behandelde thema's: empirische studie van het literaire en culturele veld, literatuursociologische theorievorming, geschiedenis van de moderniteit, ideologieproblematiek

Referenties

“Literatuur en Maatschappij, 2007-2008” (Reader met teksten en bibliografie over de behandelde probleemvelden). Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR. Te verkrijgen op het secretariaat Vergelijkende Literatuurwetenschap (lok. D2.32, Rozier 44, B-9000 Gent)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Tijdens de hoorcolleges/plenaire oefeningen is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zijn er discussiemomenten.
De docent is daarnaast steeds beschikbaar voor verder vragen of problemen.

Didactische werkvorm

Hoorcollege/plenaire oefeningen
Zelfstandig werk

Evaluatievorm

Hoorcollege/Plenaire oefeningen: niet-periodegebonden evaluatie op basis van eigen inbreng van de student (wekelijks, 10%)
Zelfstandig werk: periodegebonden evaluatie van het afsluitend essay (60%) en mondelinge verdediging van het essay (30%).

Ondervragingsvorm

Zelfstandig werk: afsluitend essay als huiswerk of take-home exam.
De student(e) toont hierdoor zijn/haar deskundigheid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de vergelijkende literatuurbenadering, dat hij/zij in staat is problemen in de vergelijkende literatuurwetenschap te onderkennen, te situeren, te structureren en te analyseren en er desgevallend een concrete oplossing voor voor te stellen, en toont te beschikken over de communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk, om resultaten en inzichten aan een breder publiek over te brengen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina