Probleemoplossend vermogen en vaardigheden in klinische biologie, deel 1
   
Referentie DNSPKL01000004
Wordt gegeven in Eerste Master in de specialistische geneeskunde - afstudeerrichting: klinische biologie
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 375.0
Studiepunten (E) 15
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Alain Verstraete
Vakgroep GE06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Klinische biologie, laboratoriumgeneeskunde, Klinische chemie en Microbiologie en Hematologie, basisbegrippen van analysetechnieken

Situering

De klinisch bioloog verwerft inzicht in de verschillende analyse technieken in het algemeen en specifiek in verband met de drie deelgebieden.

Inhoud

1. Inhoud “Gevalsbespreking”:
Tijdens de praktijk worden problemen voorgesteld en met de supervisor besproken. Er zal aandacht worden besteed pitfalls in de labodiagnostiek en diagnostische problemen. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn deze vanuit de dagelijkse praktijk en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.
2. Inhoud “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardigheden”:
De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden en past deze toe in de praktijk.
De stages tijdens de opleiding klinische biologie zijn:
- Klinische chemie
- Microbiologie
- Hematologie
De ASO verwerft kennis over de volgende topics:
- Algemene kennis overkoepelend:
o Integrale kwaliteitszorg
o Veiligheid binnen het laboratorium
o Pre-analytische variabelen
o Selectie en evaluatie van laboratorium methoden
o Automatisatie van laboratoriumanalysen
o Uitvoeren van testevaluaties; oppuntstelling van nieuwe parameters
o Kwaliteitscontrole en troubleshooting van kwaliteitscontrole problemen
o Troubleshooting van technische problemen met de analyse-apparatuur
o Opstarten van nieuwe analyses of vervanging van bestaande analyses op automatische analysers
o Validatie van methoden en/of toestellen
o Laboratoriuminformatica
o Medisch geheim
o Basisbegrippen management en verrekening/nomenclatuur
- Basis klinische chemie
o Basisprincipes van analyse
o Principes van automatisatie
o Afname, verwerking van biologische stalen
o Calibratie
o Principes van een analytische methoden
o Klinische betekenis van een laboratoriumtest
- Basis hematologie
o Celtellingen en afgeleide meetgegevens
o Morfologie bloedcellen
o Hematologische biochemie
o Coagulatie en hemostase
o Immuunhematologie
o Moleculaire diagnostiek
- Basis microbiologie
o Microscopie in de microbiologie
o Serologische diagnostiek in de microbiologie
o Parasitiare diagnostiek
o Moleculaire technieken in de microbiologie
De volgende procedurele vaardigheden zullen aan bod komen:
- Klinische chemie
o Correct afwegen, correct hanteren van volumetrische apparatuur, bereiding buffers, hanteren pH meter, gebruik centrifuges
o Calibratie, berekening enzym-activiteit
o Algemene klinische chemie (substraten, elektrolyten, pH en bloedgassen, enzymen,
o Toxicologische analysen en therapeutische drugmonitoring, inclusief adviezen
o Hormonologie
o Diabetes en metabole aandoeningen
- Hematologie
o Celtellingen
o Bepaling hemoglobine gehalte
o Bezinkingssnelheid
o Morfologie bloed en beenmerg
o Bepaling PT, APTT, fibrinogeen D-dimeren, PFA, en urgente parameters (vb FVIII, FV, antitrombine)
o Monstervoorbehandeling voor cellulaire en moleculaire analyses
- Microbiologie
o Uitvoeren en interpretatie van kleuringen
o Entprocedures van bacteriologische monsters
o Identificatie van bacteriën en interpretatie van antibiogram
o Microscopisch onderzoek parasieten
o Uitvoeren en interpretatie van serologie in bacteriologische en virologische diagnostiek
o Interpretatie van infectieuze serologie in het kader van multi-orgaan donor
o Kennis van ziektebeelden, diagnose moeilijkheden en interpretatie van resultaten bij immuuncompetentie volwassenen en kinderen, immuungecompromiterende patiënten en zwangerschapsserologie

Begincompetenties

Arts
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde

Eindcompetenties

II 2, II 3, II 4
III 3, III 7, III 9, III 10, III 11, III 12
IV 10, IV 11, IV 12, IV 13

Leermateriaal

• Poisoning and Laboratory Medicine, Ian Watson and Alex Proudfoot, ACB Press, 2002, £ 24
• Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results, Lothar Thomas, 1998, AACC Press, $ 150
• Handbook Clinical Microbiology Procedures (American Society Microbiology) 2de editie, ter beschikking op Intranet
• WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues, nieuwe versie te verwachten in september 2008, CHF 122
Handboeken ter plaatse en electronische tijdschriften.

Referenties

Cfr. leermateriaal

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Overleg met stagemeester of stagebegeleider op afspraak of via e-mail

Didactische werkvorm

Bench-side teaching, stafvergaderingen van de discipline, sessies voor technische vaardigheden, gevalsbesprekingen

Evaluatiemoment

Periodegebonden op het einde van de truncus communis (50%) en niet-periodegebonden om de 6 maanden (50%)

Evaluatievorm

Portfolio
Examen met casussen na truncus communis op het einde van de eerste twee jaar opleiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina