Auteursrecht
   
Referentie KBCOMM03000018
Wordt gegeven in Derde jaar Bachelor in de communicatiewetenschappen
Voorbereidingsprogramma tot Master in de communicatiewetenschappen, instroom: andere Bachelors
Voorbereidingsprogramma tot Master in de communicatiewetenschappen, instroom: Bachelors in het vakgebied Sociale wetenschappen (Pol&Soc, Psy, Peda, Econ.)
Schakelprogramma tot Master in de communicatiewetenschappen
Theorie (A) 35.0
Toepassingen (B) 10.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja, in gewijzigde vorm
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Dirk Voorhoof
Vakgroep PS01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Auteursrechten, naburige rechten, exploitatie van informatie- en cultuurproducten, massamedia en auteursrecht, journalistiek en auteursrecht, auteursrecht en internet, auteursrecht in de informatiemaatschappij.

Situering

Situeert zich in de 3BA Communicatiewetenschappen en sluit aan bij het opleidingsonderdeel ‘Mediarecht’ in de 2BA Communicatiewetenschappen en bij het opleidingsonderdeel ‘Algemene beginselen van het recht’ in de 1BA Communicatiewetenschappen.

Het doel is de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste kenmerken en toepassingen van het auteursrecht en de naburige rechten, vooral in de sector van media, journalistiek, cultuur en internet. Tegelijk wil dit opleidingsonderdeel de studenten inzicht doen verwerven in en alert maken voor de toepassing van het auteursrecht en de naburige rechten, zowel vanuit het perspectief van de maker of rechthebbende als vanuit het perspectief van de gebruiker of degene die een auteurswerk of prestatie aanwendt of exploiteert.

Opleidingscompetenties: B.1.5, B.1.7., B.2.4., B.1.3., B.3.2., B.3.3., B.4.2., B.5.1. en B.6.1.

Inhoud

• Introductie: auteursrecht en informatievrijheid
• Historische inleiding in verband met de ontwikkeling van het auteursrecht.
• Algemene situering van de grondslagen (legitimatie) van het auteursrecht.
• Inleiding tot de Belgische wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
• Het object (auteurswerk), het subject (auteur) en de duur van het auteursrecht.
• De verschillende exploitatierechten (reproductierecht, publieke mededeling, adaptatierecht, vertalingsrecht, huur- en leenrecht, distributierecht) en de morele rechten van de auteur.
• De uitzonderingen op het auteursrecht (en de naburige rechten)
• De naburige rechten (rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroeporganisaties).
• Overzicht van de rechtsbescherming van het auteursrecht (strafrechtelijke en civielrechtelijke aspecten).
• Het juridische kader en de werking en functies van beheersvennootschappen (o.a. SABAM, JAM, SOFAM, VEWA).
• De studie van enkele actuele vraagstukken van het auteursrecht, met o.a. reprografie (kopie voor privé-gebruik), privé-kopie van geluids- en audiovisuele werken, digitale kopie, reproductie en publieke mededeling voor onderwijs en wetenschap, het leen- en verhuurrecht, piraterij, kabeldistributie en auteursrecht, auteursrecht en softwarebescherming, auteursrecht en databanken, auteursrecht en internet, technische bescherming van auteurswerken, auteursrecht en journalistiek, Europese harmonisatie inzake auteursrecht.

Begincompetenties

Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen ‘Algemene Beginselen van het Recht’ (1 Ba Communicatiewetenschappen) en ‘Mediarecht’ (2 Ba Communicatiewetenschappen) of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties

De ontwikkelingen, kenmerken en toepassingen van het auteursrecht en de naburige rechten beschrijven.
De ontwikkelingen, kenmerken, toepassingen en implicaties van het auteursrecht en de naburige rechten verklaren, bespreken en toelichten.
Een verantwoord oordeel vormen over concrete toepassingen en actuele ontwikkelingen in het auteursrecht en de naburige rechten.
Het belang van het auteursrecht en de naburige rechten en van de uitzonderingen op deze rechten in hun maatschappelijke context inschatten.
Kritisch verzamelen van juridische bronnen en rechtsliteratuur in verband met een toepassing, vraagstuk of ontwikkeling in het auteursrecht of de naburige rechten.
Een goed gestructureerd en kwaliteitsvol rapport schrijven over een recent vonnis, arrest of juridisch artikel in verband met auteursrecht of naburige rechten.
Zich bewust zijn van de auteursrechten en naburige rechten in de sectoren van de massamedia, de journalistiek, cultuur en internet, vanuit het perspectief van de maker, van de uitvoerende kunstenaar, van de producent en van de gebruiker.
Getuigen van verantwoordelijkheidszin ten aanzien van de toepassing van de auteursrechten en naburige rechten.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 40.0 EUR
- D. VOORHOOF en K. VAN DER PERRE, Handboek Auteursrecht, UGent, 2008 (ca. 30 euro), Nederlandstalige syllabus, jaarlijks geactualiseerde versie, beschikbaar bij het begin van het academiejaar.
- Bijkomende documentatie (wetgeving) beschikbaar via www.psw.ugent.be/dv (contact)

Referenties

- H. VAN HEES en F. BRISON (eds.), De Belgische auteurswet becommentarieerd, Brussel, Larcier, 2008.
- A. BERENBOOM, Le Nouveau droit d‘auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2007
- De tijdschriften Auteurs & Media; IRDI; Mediaforum, Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht; AMI/Informatierecht;Ufita; Rida; Légipresse en Iris, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Ondersteuning via Minerva (lesschema's, samenvattingen rechtspraak, aanvullende documentatie, links, FAQ, e-mail). Vast spreekuur tijdens lesperiodes op dinsdag van 10.15u. tot 12.00u., of via http://www.psw.ugent.be/dv

Didactische werkvorm

Hoorcolleges, met talrijke actuele illustraties en voorbeelden uit de (rechts)praktijk, o.a. aan de hand van recente rechtspraak.
Enkele gastcolleges focussen op actuele ontwikkelingen en/of praktische toepassingen van auteursrecht en naburige rechten.
Zelfstandig werk (paper volgens vooraf bepaalde structuur: presentatie, samenvatting, grondige analyse en bespreking, met persoonlijke beoordeling)

Evaluatiemoment

Combinatie van periodegebonden en permanente evaluatie
- 20% permanent : paper, analyse rechtsbron, zelfstandig werk
- 80% periodegebonden : schriftelijk examen (met documentatie wetgeving)

Studenten kunnen zich niet onttrekken aan de permanente evaluatie.

Evaluatievorm

Zelfstandig werk: maken van paper (het verzamelen, kritisch verwerken en presenteren van een rechtsbron ivm auteursrecht/naburige rechten, met samenvatting, analyse en bespreking van vonnis/arrest of artikel rechtsleer i.v.m. auteursrecht of naburige rechten).

Schriftelijk examen: met beschikking over wetsbronnen auteursrecht en naburige rechten.
Schriftelijk examen is combinatie van toepassingsvragen, kennisvragen en inzichtsvragen.
Het examen sluit aan bij de beoogde eindcompetenties.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina